JACEK JAMROŻ
 jacekjamroz.eu       
 finance, risk, projects       
CFO Advisory
Gdańsk, Sopot, Gdynia - POLAND         
 
 
 
  Produkty
 
    
 
      
 
 
Ta strona przeznaczona jest dla obecnych i przyszłych moich partnerów biznesowych, aby lepiej rozumieli mój zakres aktywności zawodowej. Więcej...

This page is dedicated to my current and future business partners for their better understanding of my professional activity. More...


Jacek Jamroż
 
 

Current CFO service for:
 

Projektowanie Maszyn          Europrojekt          Neoteric


Business profile PL                                                                                        jacekjamroz.eu
finance, risk, projects

CV po polsku PDF                    Profil biznesowy PDF

Zdobywał doświadczenie zawodowe jako menedżer w przedsiębiorstwach budowlanym oraz w przemysłowym, był dyrektorem finansowym, członkiem zarządu. Jako trener, konsultant i menedżer projektu współpracował z ponad 100 przedsiębiorstwami.

Ukończył studia z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim pogłębione dalszymi studiami i szkoleniami z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz controllingu; miedzy innymi w Szkole Głównej Handlowej i na Politechnice Gdańskiej.

Członek Stowarzyszenia IPMA Polska, międzynarodowy asesor Project Excellence Award, członek Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, Certyfikowany Menedżer Ryzyka POLRISK, członek Stowarzyszenia  Narzędziownia.


Funkcje w biznesie

Menedżer

Kilkanaście lat współkierowania przedsiębiorstwami, CFO, CEO, członek zarządu, CFO Advisory; restrukturyzacje i zmiany w organizacji; specjalizacja w kierowaniu interdyscyplinarnymi projektami biznesowymi.

Konsultant
Dwadzieścia lat doświadczeń w projektach doradczych; restytucja i stabilizacja finansów przedsiębiorstw; wsparcie i wdrożenia systemów zarządzania; specjalizacja w długookresowej współpracy z przedsiębiorstwami.

Trener
Ponad 600 dni szkoleniowych; specjalizacja w „twardych” szkoleniach biznesowych; szkolenia dla trenerów; zarządzanie zespołem trenerów.


Obszary merytoryczne

Finanse przedsiębiorstw
Bieżąca praktyka CFO/CFO Advisory;
źródła finansowania, systemy controlingu i budżetowania, inwestycje, rozliczenia wewnętrzne i kalkulacje kosztów; specjalizacja w substytuowaniu i wspieraniu funkcji dyrektora finansowego.

Zarządzanie ryzykiem biznesowym
Systemy zarzadzania ryzykiem gospodarczym (ERM); menedżer Certyfikowanego Kursu Zarządzania Ryzykiem; integracja menedżerów ryzyka w Polsce; specjalizacja w z.r. w projektach i procesach biznesowych – metody jakościowe.

Zarządzanie projektami
Przygotowanie ponad 2000 menedżerów do certyfikacji IPMA; kierowanie różnorodnymi projektami biznesowymi; indywidualne, oryginalne rozwiązania.


[Home]          [Business profile]          [Obszary kompetencji]          [Produkty]         [Contact]


Obszary kompetencji zawodowych
Menedżer, konsultant i trener


Zarządzanie i finanse przedsiębiorstwa
- Zarządzanie przedsiębiorstwem – Członek Zarządu
- Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - CFO
- Nadzór nad księgowością
- Zarządzanie płynnością, współpraca z bankami i innymi kapitałodawcami
- Planowanie inwestycji (IRR, NPV/DCF), prognozy finansowe i biznesplany
- Nadzór właścicielski i przekształcenia kapitałowe, wyceny spółek
- Przygotowanie przedsiębiorstwa do transakcji typu: Venture Capital/Private Equity
- Wsparcie zarządzania strategicznego
- Wsparcie rozwoju sprzedaży B2B i kanałów dystrybucji
- Zarządzanie planowe i kryzysowe

Zarządzanie projektami
- Kierowanie interdyscyplinarnymi projektami biznesowymi
- Specjalizacja w prowadzeniu projektów zawierających aspekty pracy zespołowej
- Specjalizacja w prowadzeniu projektów dotyczących problemów kompleksowych
- Projekty o złożonej strukturze organizacyjnej - koordynacja wielu niezależnych podmiotów
- Projekty wdrożeń, integracji i rozwoju systemów zarządzania
- Projekty ze styku finansów oraz aspektów prawnych i podatkowych
- Projekty rekrutacyjne i doboru podwykonawców
- Projekty ratunkowe i restrukturyzacyjne przedsiębiorstw
- Projekty zmiany w organizacji
- Projekty restrukturyzacji źródeł finansowania oraz stabilizacji problemu opcji walutowych
- Projekty z zakresu nieruchomości, budowlane i deweloperskie
- Projekty rebrendingu, kreowania wizerunku i PR
- Projekty adaptacji narzędzi IT do systemów zarządzania
- Projekty kursu biznesowego
- Przygotowanie ponad 2000 menedżerów do certyfikacji IPMA - zakres: ryzyko i finanse projektów

Controlling i budżetowanie
- Controlling procesów i projektów biznesowych
- Controlling finansowy i jakościowy
- Budżetowanie projektu metodą Earned Value
- Budowa, wdrażanie i zarządzanie systemami budżetowania w przedsiębiorstwie
- Rozliczenia wewnętrzne w organizacji w oparciu o naturalne nośniki kosztów
- Rozliczenia wewnętrzne w organizacji w oparciu o zasadę pełnej wydajności zasobów
- Specjalizacja w rozliczeniach produkcji zleceniowej i projektów
- Psychologia budżetowania
- Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego oraz komfortu decyzyjnego kadrze zarządzającej
- Budowa controllingowych systemów informacyjnych i baz danych
- Integracja księgowych i controllingowych systemów IT
- Implementacja systemów budżetowania do narzędzi IT
- Rozwój kadr finansowych, transfer wiedzy i praktyk biznesowych

Zarządzanie ryzykiem
- Zarządzanie Ryzykiem Biznesowym - Enterprise Risk Management (ERM)
- Specjalizacja w zarządzaniu ryzykiem w projektach i procesach biznesowych
- Specjalizacja w metodach jakościowych oraz scenariuszach reakcji na ryzyko
- Wsparcie i wdrożenia zintegrowanych systemów ERM
- Projektowanie, optymalizacja i wdrażanie systemów zarządzania ryzykiem biznesowym ERM
- Optymalizacja i „ożywienie” systemu zarzadzania ryzykiem w przedsiębiorstwie z branży energetycznej
- System zarządzania ryzykiem w projekcie budowlanym
- Zarządzanie ryzykiem jako narzędzie wsparcia systemu controllingu w działalności produkcyjnej
- Oceny systemu zarzadzania ryzykiem dla branży paliwowo-energetycznej
- Analizy przypadków dla większości branż w Polsce
- Stworzenie i zarządzanie Certyfikowanym Kursem Zarządzania Ryzykiem
- Jw. finalista w kategorii: Best Risk Training Programme Strategic Risk 2012 Awards
- Jw. przygotowanie i certyfikacja ponad 100 menedżerów ryzyka

Negocjacje
- Prowadzenie negocjacji biznesowych
- Specjalizacja w złożonych i długotrwałych procesach negocjacyjnych
- Specjalizacja w procesach negocjacyjnych na styku finansów oraz 
aspektów prawnych i podatkowych
- Koordynowanie zespołów negocjacyjnych
- Kreowanie i wdrażanie strategii negocjacyjnych
- Mediacje i facylitacje biznesowe
- Cywilne gospodarcze postepowania sądowe i egzekucyjne

Identyfikacja, komunikacja i PR
- Wypracowywanie cech odróżniających dla organizacji
- Specjalizacja w prowadzeniu zespołów kreatywnych/fokusowych
- Kreowanie marek
- Koordynowanie procesu rebrendingu od strony przedsiębiorstwa
- Zarządzanie budową i funkcjonowaniem witryn www
- Wsparcie działań PR

Szkolenia
- Specjalizacja w prowadzeniu „twardych” tzw. merytorycznych szkoleń biznesowych
- Specjalizacja w interaktywnych technikach pracy z grupą
- Autorskie szkolenia z finansów i ryzyka
- Prowadzenie szkoleń dla trenerów
- Rozwój kompetencji trenerskich

- Kierowanie zespołem trenerów
- Zarządzanie szkoleniami biznesowymi
- Superwizje trenerskie


[Home]          [Business profile]          [Obszary kompetencji]          [Produkty]         [Contact]


Produkty
Doradztwo, Projekty, Szkolenia, Publikacje


Doradztwo i usługi menedżerskie

CFO Advisory
Stałe wpieranie przedsiębiorców  w zakresie finansów przedsiębiorstw w tym współpraca z bankami, controlling i budżetowanie a także koordynacji całego zakresu back office biznesu tj. aspekty m.in.  prawne, podatkowe, IT, ubezpieczeniowe, organizacyjne, rozliczeń i dotacji.

Zarządzanie ryzykiem
Usługi doradcze z zakresu projektowania, optymalizacji i wdrażania systemu zarządzania ryzykiem biznesowym (ERM). Specjalizacja w stosowaniu metod jakościowych jako narzędzie wsparcia dla menedżera dla projektów i procesów biznesowych. Więcej...

Inne projekty doradcze i menedżerskie
Podejmowanie się ciekawych projektów biznesowych z całego zakresu kompetencji zawodowych.


 
Szkolenia

ZRB - Zarządzanie Ryzykiem Biznesowym
Jak sterować zdarzeniami, które mogą wystąpić w przyszłości.

FiC - Finanse i Controlling
Jak skutecznie zrozumieć finanse przedsiębiorstwa, w tym controlling.

TT - Szkolenie dla "twardych" trenerów biznesu
Jak sprawić, aby sztuka szkolenia stała się naszą pasją.Publikacje


2005 - Rozliczenia wewnętrzne w przedsiębiorstwie
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie znaczenia rozliczeń wewnętrznych w organizacji …

2005 - Problemy z terminowością dostawców - wąskie gardło organizacji
Problemem naszego przedsiębiorstwa są opóźnienia dostawców i podwykonawców …

2006 - Kosztorysowanie w przedsiębiorstwie
Jakie są zadania kosztorysu w zarządzaniu projektem? Co powinien umożliwiać kosztorys? Jakie są wymogi formalne stosowania kosztorysów w przedsiębiorstwie?

2009 - Praktyki zarządzania ryzykiem i budżetowania podczas wdrożeń w organizacjach
Celem niniejszego wystąpienia na konferencji jest podzielenie się z jej uczestnikami...

2011 - Dobre Praktyki Zarządzania Ryzykiem
Celem tego opracowania wskazanie punktu odniesienia i danie inspiracji dla menedżerów (...). Obecna wersja, ciągle jeszcze nie pełna, została zamknięta we wrześniu 2011 roku.

2012 - Rok 2008 - gigantyczne straty firm na opcjach walutowych (...) - czy sytuacja może się powtórzyć?
Aby ocenić sytuację bieżącą na początek warto cofnąć się do roku 2008, kiedy wiele polskich przedsiębiorstw dotknął problem „opcji walutowych”. 

2012 - Praktyki racjonalnych decyzji menedżerskich (...) w kontekście systemów zarządzania ryzykiem
Celem niniejszego artykułu jest podzielenie się przez autora swoimi spostrzeżeniami z obszaru
funkcjonowania systemów wsparcia zarządzania w tym z praktyk zarzadzania ryzkiem. 

2013 - Eksporterzy – czynniki inicjujące i bariery
Celem niniejszego artykułu jest podzielenie się przez autora spostrzeżeniami z obserwacji działalności polskich eksporterów w II połowie 2013 roku i udzielenie odpowiedzi na dwa główne pytania: (...)Inne aktywności

ERM - Enterprise Risk Management
The business tool for managers who want to anticipate future occurrences.

ZSK - Zasady Skutecznej Komunikacji
Podniesienie umiejętności uczestników z zakresu komunikacji poprzez interaktywne ćwiczenia i inspirującą postawę trenera.

Clustering

Jak współpracować i konkurować w grupie przedsiębiorców MSP z jednej branży, geograficznie skupionych. Szkolenia prowadzone we współpracy z IBnGR w latach 2006-2007.

POLRISK www8
Wypracowanie elementów komunikacji wizualnej oraz zmiana strony Internetowej.

Certyfikowany Kurs Zarządzania Ryzykiem KursZR.C
Celem Kursu jest wskazanie uczestnikom różnorodnych praktyk stosowanych w zarządzaniu ryzykiem gospodarczym. 

Spotkania Praktykow

Celem inicjatywy Spotkania Praktyków jest integracja środowiska osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, a także wymiana praktyk biznesowych ....

Kurier Atlantycki 2003 pb

Dziękuje tym wszystkim wspaniałym ludziom w Ameryce i Polsce, dzięki których gościnności, towarzystwu, inspiracji i radzie moja wyprawa była tak wielkim przeżyciem. Główni klienci:

Orange, Polkomtel, BZWBK, Best, PEAB, SPEC, PSE, Aries, BSH, Allcon, Siltec, PBG Poznań, Berker, ADB, Elmech, Asseco, Resbud, Alcatel, ING, Masterfoods, Orlen, Rafako, Volkswagen Bank, Eltel, Polimex-Mostostal, Polpharma, Siemens, Warbud, Unibed, Kema, Rieber Foods, Jastrzębskie Zakłady Remontowe, Projprzem Gliwice, Protea, BIS Multiserwis, Doraco, Lsmw, Emax, Zrew, CitiGroup, Elbud, GetinBank, Philips, Makrum, Opal, Lukas Bank, Infra, Emitel, Benckiser, Polbank, Energomontaż Północ, Sigma Kalon PPG, Atena, BPBK, Projektowanie Maszyn, Energop, Rosti, DPD, SKOK, PERN, Energa, Skraw-Mech, Lotos, PGNiG, LW Bogdanka, P4, ARP, Kompania Piwowarska, PUM, Enea, Formika, OLPP, PWC, GSK, Jutrzenka Colian, Majkowski, Brebank, Simplest, FST, GFKM, PIU, DNV, TRW, Kompania Węglowa, Inter Energia, Technip, Verum, PZU, Atmoterm, Novol, PKPEnergetyka, Europrojekt, DCT, UDT, ALK, Konstanta, Budimex, SCA, Partnertech, T-mobile, Neoteric.


[Home]          [Business profile]          [Obszary kompetencji]          [Produkty]         [Contact]


Business profile EN
finance, risk, projects

Experienced as a manager in construction and industrial companies, CFO and Member of the Board. As Project Manager, Business Trainer and Adviser has co-operateted with more than a hundred companies.

Graduated with a Master's degree from the Department of Management at the University of Gdansk, participated in further studies and training in the areas of Finance Management and Controlling at e.g. Warsaw School of Economics, Gdansk University of Technology.

Member of the Polish IPMA Association, International Assessor of the Project Excellence Award, member of the Risk Management Association POLRISK, Certificated Risk Manager of POLRISK, member of the Toolworks Association. 


Functions in business

Manager
A dozen or so years of company managing, CFO, CEO, Member of the Board, CFO Advisory; restructuring and  changing of organizations; specialization in managing of interdisciplinary business projects.

Adviser
Twenty years of experience in consulting projects; restitution and stabilization of corporate finance; support and implementation of management systems; specialization in long-term cooperation with enterprises.

Business Trainer
More than 600 training days; specialization in hard skill business training; training for trainers; managing a team of trainers.


Business areas

Company Finances
Current experience CFO/CFO Advisory; sources of finance, controlling and budgeting systems, investments, the internal settlement and cost calculations;
specialization in substitute and supporting functions of CFO.

Enterprise Risk Management
Risk management systems (ERM); Manager of Certificated Course of Risk Management; integration of risk managers in Poland; specialization in ERM projects and business processes - qualitative methods.

Project Management
Preparation of more than 2,000 managers to IPMA certification; managing various business projects; individual, original solutions.

Contact
Gdańsk, Sopot, Gdynia - POLAND
jacekjamroz.eu
jacekjamroz.eu

 
 
© Jacek Jamroż
Support:                                       [Home]          [Business profile]          [Obszary kompetencji]          [Produkty]         [Contact]     
SWgroup & Teresa Jamroż